โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา

โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กระจายไปในหลายพื้นที่และพบจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและยังไม่มีแนวโน้มสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับครัวเรือน และระดับบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการจัดทำโครงการทุนช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ลักษณะของทุน

            ทุนช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

            1. ประเภททุนค่าครองชีพ  

            2. ประเภททุนค่าลงทะเบียนเรียน  

2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุน

           คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา

                      (1)  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอทุนช่วยเหลือการศึกษา หรือ มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

                      (2)  เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                      (3)  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย และปฏิบัติตัวตามข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถูกลงโทษทุจริตการวัดผลการศึกษาตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

                      (4)  ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข หรือข้อกำหนดซึ่งออกตามความพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งของรัฐและของมหาวิทยาลัย

3. การยื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุน

           ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษากรอกคำร้องพร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์  bulinks.bu.ac.th/studentaid4covid19  
           ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน : วันพุธที่ 22 กันยายน – 6 ตุลาคม 2564

4. การพิจารณาให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา

            ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนช่วยเหลือการศึกษาฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการให้ทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

           ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนช่วยเหลือการศึกษาฯ จะเป็นผู้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาโดยพิจารณาจากความเดือดร้อน ความจำเป็น และความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอยู่ภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย   

           ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนช่วยเหลือการศึกษาฯ ให้ถือเป็นที่สุด          

           มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ระยะเวลาในการสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนดุลพินิจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

                      (1) สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                      (2) ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018) ซึ่งจะได้รับจากการลงทะเบียนออนไลน์ หรือสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ http://ums.bu.ac.th/printslip/Receipt018 (ถ้ามี)

                      (3) ฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแสดงว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น หลักฐานการลดเงินเดือน ถูกพักงาน หรือถูกเลิกจ้างของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง,หลักฐานการถูกระงับหรือสั่งปิดกิจการ/สถานบริการชั่วคราวตามประกาศ ศบค. (กรณีนักศึกษาหรือผู้ปกครองเป็นเจ้าของกิจการ/สถานบริการ) ,หลักฐานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือการกักตัวของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง หรือเอกสารหลักฐานแสดงการประสบเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดปัญหาในการศึกษา

                      (4) กรณีไม่มีหลักฐานตาม (3) ให้นักศึกษาเขียนอธิบายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อตนเองและครอบครัว ความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษ A4

                      (5) หลักฐานอื่นใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนช่วยเหลือการศึกษาฯ กำหนด