โครงการทุนช่วยเหลือ

โครงการทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กระจายไปในหลายพื้นที่และพบจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและยังไม่มีแนวโน้มสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับครัวเรือน และระดับบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการจัดทำโครงการทุนฯ สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ลักษณะของทุน

            ทุนสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2565 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

            1. ประเภททุนค่าครองชีพ  

            2. ประเภททุนค่าลงทะเบียนเรียน  

2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุน

           คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุน

                      (1)  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564 หรือก่อนหน้า) ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอทุนฯ

                      (2)  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอทุนฯ หรือ มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

                      (3)  เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                      (4)  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย และปฏิบัติตัวตามข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถูกลงโทษทุจริตการวัดผลการศึกษาตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

                      (5)  ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข หรือข้อกำหนดซึ่งออกตามความพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งของรัฐและของมหาวิทยาลัย

3. การยื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุน

           ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนฯ กรอกคำร้องพร้อมยื่นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่านักศึกษาได้รับผลกระทบจริง โดยมีกรอบระยะเวลาของหลักฐานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำร้องขอรับทุน ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์  bulinks.bu.ac.th/studentaid4covid19  
           ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน : วันที่ 5 26 กันยายน 2565

4. การพิจารณาให้ทุน

            ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการให้ทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

           ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จะเป็นผู้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาโดยพิจารณาจากความเดือดร้อน ความจำเป็น และความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอยู่ภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย   

           ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ให้ถือเป็นที่สุด          

           มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ระยะเวลาในการสิ้นสุดโครงการ ตลอดจนดุลพินิจในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

                      (1) สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

                      (2) หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อแสดงว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น หลักฐานการลดเงินเดือน ถูกพักงาน หรือถูกเลิกจ้างของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง,หลักฐานการถูกระงับหรือสั่งปิดกิจการ/สถานบริการชั่วคราวตามประกาศ ศบค. (กรณีนักศึกษาหรือผู้ปกครองเป็นเจ้าของกิจการ/สถานบริการ) หรือเอกสารหลักฐานแสดงการประสบเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดปัญหาในการศึกษา

                      (3) หลักฐานอื่นใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ กำหนด

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.