มาตรการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2564

มาตรการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2564

Admin

12 Jan 2021

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง การใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(Main Campus และ City Campus)
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง การใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus และ City Campus)
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

Admin

21 Oct 2020

คำชี้แจงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในย่านสุขุมวิท 26

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีประวัติการเดินทางในย่านสุขุมวิท 26 มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอยืนยันว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้างต้น เข้ามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขตแต่อย่างใด

Admin

15 Jul 2020

คำชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 (เปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563)

Admin

5 Jun 2020

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชึ้นไป (นักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้า)

Admin

5 Jun 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 16/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

Admin

18 Mar 2020
1 2