Admin

26 Jan 2022

Admin

13 Jan 2022

Admin

5 Jan 2022

เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยก็ยังไม่ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมให้กับสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ไม่เกิน 50 คน

Admin

1 Nov 2021

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สำหรับนักศึกษา)

มาตรการคัดกรองบุคคลเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สำหรับนักศึกษา)

Admin

28 Oct 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาทจากรัฐบาล

แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาทจากรัฐบาล

Admin

30 Aug 2021
1 2 6