Admin

26 May 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565

ตามประกาศของรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Admin

26 Jan 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 10 – 29 มกราคม 2565

ตามประกาศของรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Admin

13 Jan 2022

Admin

5 Jan 2022

เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยก็ยังไม่ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมให้กับสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ไม่เกิน 50 คน

Admin

1 Nov 2021
1 2 7