คำชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 (เปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563)

Admin

5 Jun 2020

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชึ้นไป (นักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้า)

Admin

5 Jun 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 16/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

Admin

18 Mar 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 10/2563

เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

Admin

4 Mar 2020
1 2