ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา จึงได้ให้นักศึกษาทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาปี 1-4 ชำระเบี้ยประกันพร้อมค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษานอกรุ่นต้องสมัครด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง จนครบ 1 ปีการศึกษา โดยมีเงินประกันคุ้มครองคนละ 200,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ 10,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ส่วนค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยได้ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษากับบริษัท เมืองไทยประกันภัย

ผลประโยชน์พื้นฐาน

นักศึกษาที่ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์พื้นฐาน ดังนี้

1. เสียชีวิต

    1.1 เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
          วงเงินประกันไม่เกินคนละ 200,000.- บาท สำหรับนักศึกษา/นักกีฬาทุน

    1.2 เสียชีวิต จากการเจ็บป่วย
          ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 10,000.- บาท สำหรับนักศึกษา/นักกีฬาทุน

2. สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร

          วงเงินประกันไม่เกินคนละ 200,000.- บาท สำหรับนักศึกษา/นักกีฬาทุน

3. ค่ารักษาพยาบาล

          กรณีประสบอุบัติเหตุ ต้องรับการรักษาในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย เป็นคลีนิค โพลีคลีนิค หรือโรงพยาบาล บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับนักศึกษา และ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับนักกีฬาทุน

การเข้ารับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ

**ดาวน์โหลด แอพลิเคชั่น Muang Thai Friends
(ใส่ชื่อ-นามสกุล + เลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง + วัน/เดือน/ปีเกิด)

    

แนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. ค่ารักษาพยาบาล

          1.1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในโครงการ
                แสดงบัตรประชาชน/พลาสปอร์ตเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

          1.2 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ
                วิธีปฏิบัติสำหรับนักศึกษา กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนี้
                 • ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)
                 • ใบรับรองแพทย์ (ตันฉบับ) ทุกครั้งที่ทำการรักษา หรือประวัติการรักษา
                 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
                 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา
                 • สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารของนักศึกษา

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ให้กับบริษัทประกันเพื่อดำเนินการต่อไป


2. กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร

          1. กรณีสูญเสียอวัยวะ ต้องมีภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสีย และภาพถ่ายเต็มตัวของนักศึกษา
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
          3. กรณีทุพพลภาพถาวร ถ้านักศึกษาตกเป็นเสมือนผู้ไร้ความสามารถ จะต้องแนบคำสั่งศาล และแต่งตั้งผู้พิทักษ์ ถ้านักศึกษาตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ จะต้องแนบคำสั่งศาล และแต่งตั้งผู้อนุบาลด้วย

หมายเหต มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการส่งหลักฐานดังกล่าวข้างตันให้กับบริษัทประกันเพื่อดำเนินการต่อไป


3. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ/นอกเหนือจากอุบัติเหตุ

    วิธีการปฏิบัติ 
 ให้ญาติ หรือผู้รับผลประโยชน์ปฏิบัติดังนี้ ส่งหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่นักศึกษาเสียชีวิต

หลักฐานที่ใช้ประกอบคำร้อง ดังนี้

          1. ใบมรณะบัตรของนักศึกษา
          2. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
          3. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพของแพทย์
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ (ตาย) ของนักศึกษา
          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
          6. กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้เยาว์ ต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
          7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหต มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการส่งหลักฐานดังกล่าวข้างตันให้กับบริษัทประกันเพื่อดำเนินการต่อไป

การรักษาพยาบาลที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง

          1.การบาดเจ็บที่ตา เนื่องจากฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นมากระทบ หรือเข้าตาโดยไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บ เช่น ถลอก ฉีกขาดที่ดวงตา หรือเยื่อบุตา หรือไม่มีการเขี่ยเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากตา
          2. อุบัติเหตุที่ไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บที่เห็นได้ชัดจากภายนอก เช่นฟกช้ำ ถลอก
          3. การรักษาที่ไม่ได้เกิดจากคำสั่งการรักษาของแพทย์โดยตรง
          4. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) คุ้มครองเฉพาะ CBC, ANTI HIV ในกรณีที่มีการผ่าตัด สำหรับกรณีอื่นๆ บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม
          5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิใช่ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าโทรทัศน์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารพิเศษ ค่าใบรับรองแพทย์ ค่าประวัติการรักษา ค่า SET ADMIT ค่าเวชระเบียน ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ค่าแพทย์นิติเวช ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าบริการอื่นๆ ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าบริการโรงพยาบาล
          6. ค่ารถพยาบาลบริษัทฯ จะพิจารณาตามความจำเป็นทางการแพทย์
          7. ค่าเอกซเรย์ปอด ค่าตรวจคลื่นหัวใจก่อนการผ่าตัด เวชภัณฑ์ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุณาติดต่อได้ที่ 02-407-3888 ต่อ 2566 หรือ Line @bu1stop

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.