บริการแผนกทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ถาม – ตอบ แผนกทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.

คลิกอ่านข้อมูลได้ที่  https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546937771

คณะ/สาขาวิชาอะไรบ้างที่สามารถกู้ กรอ.ได้

คณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สามารถกู้ กรอ. ได้

คลิกตรวจสอบคณะ/สาขา

ขั้นตอนการกู้ยืมต้องทำอย่างไร

 1. นักศึกษาจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e- Studentloan ที่  www.studentloan.or.th  ตามปฏิทินเวลาและขั้นตอนที่กองทุนฯ กำหนด
 2. ดูรายละเอียดในการเตรียมเอกสารการยื่นกู้ยืมฯ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เพิ่มเติม) ที่ https://bulinks.bu.ac.th/scholarship-department-service/

นักศึกษา จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 1. นักศึกษา ที่จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan เป็นครั้งแรก จะต้อง ลงทะเบียนและขอรหัสผ่านล่วงหน้า ในระบบออนไลน์ของกองทุนที่ www.studentloan.or.th ก่อน
 2. ระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กรมทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริง (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 วัน)
 3. เมื่อสถานศึกษารับผู้กู้ยืมเป็นนักศึกษาแล้ว ผู้กู้ยืมต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan  ดำเนินรายการตามขั้นตอนการกู้ยืมอีกครั้ง

ในกรณีที่เป็นบุตรข้าราชการหรือประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปี แต่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อหักลบแล้วน้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี จะมีสิทธิกู้ยืม กยศ. ได้หรือไม่

ไม่ได้  เนื่องจากการคิดรายได้ครอบครัว จะดูจากรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่นำรายการหักค่าใช้จ่ายมาคิดมาคำนวณด้วย

ลืมรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ต้องทำอย่างไร

กรณีลืมรหัสผ่าน

 1. เข้า Website กองทุนฯ (www.studentloan.or.th)
 2. คลิกเมนู ระบบ e-studentloan -> นักเรียน/นักศึกษา
 3. คลิก ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว
 4. คลิก Reset รหัสผ่าน
 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสังเกตตรง 3 ช่องสุดท้าย ให้เลือกกรอกข้อมูลข้อใดข้อหนึ่ง > คลิกยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะขึ้นรหัสใหม่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้ผู้กู้จดรหัสผ่านไว้ > คลิก จบการทำงาน (ห้ามยืนยันซ้ำเพราะรหัสผ่านจะเปลี่ยนไป)

จิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ต้องทำกี่ชั่วโมง

 1. กรณีนักศึกษาไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ ทำจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ 1 กิจกรรมไม่กำหนดชั่วโมง
 2. กรณีนักศึกษาเคยกู้และไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ทำจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 ชม. ต่อปี

นักศึกษาไม่ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมในเทอม ที่ 1 แต่ต้องการขอกู้ยืมในเทอมที่ 2 จะทำได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ตั้งแต่เทอม 1 เป็นต้นไป

ใครสามารถเป็นผู้รับรองรายได้ ได้บ้าง

บุคคลที่มีสิทธิรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมกองทุนฯ  เช่น

 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
 2. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
 3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพ หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้กู้ยืมมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชี จะต้องทำอย่างไร

ใช้แบบฟอร์ม กยศ.108 (คลิกดาวน์โหลด) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

*สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม และนำส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย )

กำลังศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้กู้ยืมต่อต้องทำอย่างไรบ้าง

นักศึกษาต้องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืมฯ โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

 1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
  *1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ

โดยส่งเอกสารดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ส่งแฟกซ์เอกสารไปที่เบอร์ 02-2568198 โทรยืนยันแฟกซ์ 02-2088699 หรือ ส่งเอกสารที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ เลขที่ 10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

นักศึกษาจะจ่ายค่าเทอมด้วยเงินกองทุนฯ ต้องทำอย่างไร

นักศึกษาที่จะใช้เงินกองทุนฯ ชำระค่าเทอมฯ  ต้องทำขั้นตอนดังนี้

 1. ติดต่อยืนยันยอดกู้ที่แผนกทุนการศึกษาตามวัน/เวลา/ที่กำหนดในแต่ละเทอม
 2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเสร็จเรียบร้อย ให้ไป Print ใบแจ้งการชำระเงินนักศึกษากองทุนฯ (กค.023) และนำไปจ่ายเงินตามแต่กรณีที่กำหนด
  ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินด้วยเงินกองทุนฯ  Print ใบ กค.023

ผู้กู้ยืมจะได้รับโอนค่าครองชีพเมื่อไร

ประมาณ 90 วันหลังจากที่นักศึกษาเซ็นแบบยืนยันกองทุนฯ กับมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การชำระหนี้

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547357495

เมื่อต้องการยกเลิกสถานะการ “กู้ยืม กยศ.และ กรอ.” ให้เป็นสถานะ “ไม่เคยยื่นกู้” ต้องทำอย่างไร

ผู้กู้ต้องไปติดต่อสถานศึกษาที่เคยยื่นกู้ให้ดำเนินการยกเลิกสัญญา และแบบยืนยันการลงทะเบียนในระบบ e-studentloan

 1. ขอแบบฟอร์มการยกเลิกสัญญา และแบบยืนยันการลงทะเบียน จากสถานศึกษา
 2. นำแบบฟอร์มการคืนเงินจากสถานศึกษาไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระยอดปิดบัญชี
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้กู้ยืม เซ็นชื่อในเอกสาร
 4. เขียนคำร้อง แจ้งรายละเอียดเหตุผลในการยกเลิกสถานะการกู้ยืม

หมายเหตุ ส่งสำเนาใบเสร็จการชำระเงินพร้อมเอกสารข้างต้น ส่งถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ เบอร์แฟกซ์ 0 2256 8198 ยืนยันการส่งแฟกซ์ โทร. 0 2208 8699

จะขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไร

ติดต่อแผนกทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) อาคาร A6 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 0 2407 3888  ต่อ 2588 2599

แผนกทุนการศึกษาเปิดวันไหน

แผนกทุนการศึกษา (Main Campus) อาคาร A6 ชั้น 1
เปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์

แผนกทุนการศึกษาเปิดถึงกี่โมง

เปิดเวลา 8.30-17.00 น

สอบถามบริการอื่นๆ ของแผนกทุนการศึกษา ติดต่อ
โทรศัพท์ : 0 2407 3888 ต่อ 2588, 2599
โทรสาร :  0 2407 3831
อีเมล : loan@bu.ac.th
จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อหน่วยงาน

สอบถามบริการอื่นๆ ของแผนกทุนการศึกษา

สถานที่ : อาคาร A6 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 0 2407 3888 ต่อ 2588, 2599
โทรสาร : 0 2407 3813
อีเมล : loan@bu.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.