ถาม-ตอบ

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

ทุนช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

ประเภทของทุนช่วยเหลือ มีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร

ประเภททุนช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น ทุนค่าครองชีพ และทุนค่าลงทะเบียนเรียน

  • ทุนค่าครองชีพ หมายถึง เงินค่าครองชีพที่ให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอรับทุน โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเข้าบัญชีของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ
  • ทุนค่าลงทะเบียนเรียน หมายถึง การลดค่าเล่าเรียนตามมูลค่าทุนที่นักศึกษาได้รับ มหาวิทยาลัยจะนำไปหักจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างหลังหักส่วนลดด้วยตนเอง และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอรับทุน

ในกรณีที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ผิดพลาด สามารถกลับเข้าไปแก้ไขได้หรือไม่

แบบฟอร์มออนไลน์สามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนเท่านั้น

นักศึกษาที่ได้รับทุน กรอ. และ กยศ. มีสิทธิยื่นเรื่องสมัครทุนช่วยเหลือได้หรือไม่

นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องสมัครได้

ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องมากกว่า 1 ฉบับ จะต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องรวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ PDF/Word อย่างไรก็ตามถ้านักศึกษาไม่สะดวกที่จะรวมเป็นไฟล์ดังกล่าวได้ สามารถใช้วิธีถ่ายภาพเอกสารแต่ละฉบับรวมไว้ในภาพเดียวกันแทนได้ ในกรณีที่นักศึกษาใช้แอพโน้ตใน iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเรียนรู้วิธีการสแกนเอกสารได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT210336

นักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือจะต้องชดใช้ทุนหรือไม่

ทุนดังกล่าวเป็นทุนแบบให้เปล่า นักศึกษาจึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ทุน

นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือในทุกภาคการศึกษาหรือไม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนช่วยเหลือ ต้องยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือในทุกภาคการศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาที่มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือ จำกัดเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่

นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือได้

การชดเชย

สำหรับรายวิชาที่มีการเก็บค่าห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการชดเชยการใช้ห้องปฏิบัติการ การให้ยืมอุปกรณ์และสถานที่ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาเมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติ มีรายละเอียดอย่างไร

เนื่องจากในแต่ละคณะวิชามีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการในชดเชยการใช้ห้องปฏิบัติการ การให้ยืมอุปกรณ์และสถานที่ หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิชาหรือชื่อรายวิชาที่ต้องการได้รับการชดเชย พร้อมชื่อและนามสกุล รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่จะประสานงานให้ทางคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงติดต่อกลับไปตอบคำถามและให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่อีเมล scovid19@bu.ac.th

การผ่อนชำระ

ในกรณีนักศึกษาใหม่ รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563 (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ใช้สิทธิกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. จะต้องชำระค่าเล่าเรียน 8,000 บาทในภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) นั้น นักศึกษาจะสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 8,000 บาทดังกล่าวได้หรือไม่

ในภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) นักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียน 8,000 บาทเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนจำนวนดังกล่าวได้ สำหรับภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563) สามารถใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครจึงไม่จำเป็นต้องชำระ ส่วนภาคเรียนที่ 2 สามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนที่เป็นส่วนต่างได้

ในกรณีที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ผิดพลาด สามารถกลับเข้าไปแก้ไขได้หรือไม่

แบบฟอร์มออนไลน์สามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนเท่านั้น

ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องมากกว่า 1 ฉบับ จะต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องรวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ PDF/Word อย่างไรก็ตามถ้านักศึกษาไม่สะดวกที่จะรวมเป็นไฟล์ดังกล่าวได้ สามารถใช้วิธีถ่ายภาพเอกสารแต่ละฉบับรวมไว้ในภาพเดียวกันแทนได้ ในกรณีที่นักศึกษาใช้แอพโน้ตใน iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเรียนรู้วิธีการสแกนเอกสารได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT210336

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระได้หรือไม่

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นนักศึกษาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าทำงานหรือวีซ่าติดตามผู้ปกครองเท่านั้น เนื่องจากนักศึกษาที่ต้องขอวีซ่านักเรียนนั้น จำเป็นต้องใช้หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนไปยื่นขอวีซ่า ดังนั้นจึงไม่สามารถขอผ่อนชำระได้


เรื่องทั่วไป

1. หากต้องการแจ้งจบล่าช้า ต้องทำอย่างไร?

สามารถดูขั้นตอนการแจ้งจบล่าช้าได้ทาง
http://recordsoffice.bu.ac.th/index.php/bachelor/bachelor-graduation-request/how-to-steps-for-late-registration-for-graduation

2. ต้องการส่งรูปเพื่อขอแจ้งจบ ติดต่อส่งที่ไหนได้บ้าง?

นักศึกษาที่แจ้งจบแล้วสามารถส่งรูปได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กรณีที่ยังไม่สามารถส่งรูปด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย สามารถส่งทางไปรษณีย์ ถึงแผนกทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) วงเล็บมุมซองว่า “ส่งรูปชุดครุย” (หลังรูปถ่าย โปรดกรอก ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ภาควิชา)

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

3. ถ้าหากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ ไม่ได้ชำระเงิน จะต้องทำอย่างไร

บัณฑิตที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือเคยขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงิน สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 โดยขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://commencement.bu.ac.th/ และต้องชำระเงินภายใน 2 เมษายน 2563 เท่านั้น

4. วิธีการติดต่อขอเข้ารับชุดครุย จะทำอย่างไรดี?

สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแจ้งขอเช่าชุดครุย พร้อมชำระเงินแล้วสามารถรับชุดครุยได้ที่ร้านครุยคัทลียา
ซึ่งตอนนี้ร้านจะปิดชั่วคราวแต่สามารถให้ร้านจัดส่งได้ค่ะ (หากไปรับที่ร้านสามารถเข้าไปรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

5. ม.กรุงเทพเลื่อนรับปริญญาบัตรถึงเมื่อไร

จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โปรดติดตามข้อมูลได้ที่ http://commencement.bu.ac.th/

6. ทำเรื่องการย้ายคณะ/ภาควิชา ขอทราบผลต้องติดต่อที่ไหน?

ทางแผนกทะเบียนจะส่งอีเมล์แจ้งผลและขั้นตอนการดำเนินการให้กับนักศึกษาให้ตรวจสอบและปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล (กรณียังไม่รับอีเมล์โปรดติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลที่ records_office@bu.ac.th)

7. การเรียนระบบออนไลน์ เมื่อเกิดปัญหา!! ควรจะทำอย่างไร

สอบถามได้ที่ https://lin.ee/fLXcdT6

8. การเรียนการสอนออนไลน์ จะมีไปถึงเมื่อไร

รูปแบบการเรียนการสอนจะปรับตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์โควิด 19 และนโยบายของรัฐบาล

9. นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผันทหาร สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง

สอบถามกับสัสดีอำเภอ หรือเขตโดยตรง เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการยืนยันผ่อนผัน และรับหมายเรียก

10. มหาวิทยาลัยจะเปิดทำการปกติเมื่อไร

จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

11. รายวิชา “ฝึกงาน” จะดำเนินการต่ออย่างไร

คณะแจ้งยกเลิกการฝึกงานให้ปรึกษาทางคณะเพิ่มเติม ที่ https://bulinks.bu.ac.th/

12. หนังสือที่ยืมมาจากหอสมุดสุรัตนฯ จะต้องคืนหนังสืออย่างไร

สามารถนำมาคืนได้ในช่วงมหาวิทยาลัยเปิดทำการโดยไม่เสียค่าปรับ แต่ให้รักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพดี

13. การขอเอกสารสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

ดำเนินการติดต่อได้ที่ records_office@bu.ac.th โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามนี้ http://recordsoffice.bu.ac.th/index.php/alumni/online-service-for-transcript-request
หรือไปที่ https://bulinks.bu.ac.th/service/

14. ในช่วงสงกรานต์ ยังมีการจัดการเรียนการสอนหรือไม่

มหาวิทยาลัยปิดทำการระหว่างภาคตั้งแต่วันที่ 6-12 เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป มีการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ

15. ต้องการติดต่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ให้นักศึกษาติดตามที่ https://www.facebook.com/bangkokuniversity หรือสอบถามได้ที่ line @bu1stop

16. ไม่ได้อีเมล์จากอาจารย์ผู้สอนต้องทำอย่างไร

ติดต่อคณะ ที่ https://bulinks.bu.ac.th/ หรือ line @bu1stop

17. ประกาศเกรดภาค 2/2562 เมื่อไร

กำหนดการประกาศเกรดภาค 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

18. ถ้าต้องการเพิกถอนวิชา 2/2562 ทำได้เมื่อไร

กำหนดการเพิกถอนออนไลน์ ภาค 2/2562 ภายในวันที่่ 9 พฤษภาคม 2563 เข้าไปที่ http://ursa2.bu.ac.th/withdrawal/

19. ในสถานการณ์ช่วงนี้ ไม่สามารถออกไปทำจิตอาสาได้ตามที่สำนักงานกองทุนฯ กำหนด 36 ชม./ปี กลัวจะส่งเอกสารการขอกู้ยืมฯ ไม่ทันทำอย่างไรได้บ้าง?

การทำจิตอาสาอยู่ในคุณสมบัติของผู้กู้ยืมซึ่งกำหนดโดยสำงานกองทุนฯ มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถลดจำนวนชั่วโมงได้ หากนักศึกษายังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 36 ชม. มหาวิทยาลัยอนุโลม ให้ส่งเอกสารกู้ยืมได้ก่อนตามจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่มี และเมื่อสถานการณ์ปกติค่อยนำชั่วโมง จิตอาสาที่ยังไม่ครบ มาส่งเพิ่มเติมอีกครั้ง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยแนะนำให้ทำจิตอาสาโดยเรียนผ่านระบบ e-Learning ของสำนักงานกองทุนฯซึ่งได้ ชั่วโมงจิตอาสา หลักสูตรละ 3 ชม. ดูวิธีการเข้าเรียน https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1559722224

20. ส่งแบบบฟอร์มการขอกู้ยืมกองทุนฯ ต่อปีการศึกษา2563 ได้ถึงวันไหน?

มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการส่งเอกสารช่วงปลายเดือนเมษายน ผ่านช่องทางดังนี้
1. Website แผนกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : http://loan.bu.ac.th
2. Facebook แผนกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : https://www.facebook.com/scholarship.bu/
3. e-mail (bumail.net) ของนักศึกษา

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.