ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด
19)

1. ลักษณะของทุน

            ลักษณะของทุน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

            1. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยื่นขอทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา)

                      (1)  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจำนวน ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

                      (2)  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                      (3)  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                      (4)  ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจำนวน ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

            2. ทุนช่วยเหลือการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 , ภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ/หรือ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ยื่นขอทุนช่วยเหลือการศึกษา เป็นรายภาคการศึกษา)

                      (1)  ทุนช่วยเหลือการศึกษา 10,000 บาท

                      (2)  ทุนช่วยเหลือการศึกษา 25,000 บาท

            ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุน จะเป็นผู้พิจารณาการให้ทุนแต่ละลักษณะ โดยพิจารณาตามความเดือดร้อนที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งทุนที่ได้รับนั้นมหาวิทยาลัยจะนำไปหักจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา

2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา

           คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา

                      (1)  เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา

                      (2)  เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือผู้ที่มีผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) อาทิ กรณีนักศึกษา และ/หรือผู้ปกครองเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) หรือกรณีผู้ปกครองของนักศึกษาถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือกรณีนักศึกษาที่มีงานพิเศษหรืองานชั่วคราว (Part time job) ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน อันทำให้ส่งผลกระทบทางด้านการเงินต่อนักศึกษาหรือครอบครัวของนักศึกษา หรือนักศึกษาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดปัญหาในการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนช่วยเหลือการศึกษาฯ

                      (3)  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย และปฏิบัติตัวตามข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถูกลงโทษทุจริตการวัดผลการศึกษาตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

                      (4)  เป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงคำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                      (5)  ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (ทั้งนี้ไม่หมายรวมถึง นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาล)

3. หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา

                       (1) ภาพถ่ายบัตรนักศึกษาหรือภาพถ่ายประชาชนของนักศึกษา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

                      (2) ภาพถ่ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา

                      (3) ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีที่ผลกระทบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองของนักศึกษา)

                      (4) ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018) ซึ่งจะได้รับจากการลงทะเบียนออนไลน์ หรือสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์  http://ums.bu.ac.th/printslip/Receipt018 (ถ้ามี)

                      (5) เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่านักศึกษาหรือผู้ปกครองได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เช่น ใบรับรองแพทย์ เอกสารหลักฐานการถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนของนักศึกษาหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี หรือเอกสารหลักฐานแสดงการประสบเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดปัญหาในการศึกษา

4. ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563

           ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษาโดยกรอกคำร้องพร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทางเว็บไซต์  https://forms.gle/Rp5uGpgyPJWiBfe17
           ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน : ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2563

5. การประกาศผลการพิจารณาทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563

           นักศึกษาสามารถติดตามผลการพิจารณาทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ทางเว็บไซต์นี้
           ประกาศผลการพิจารณา : วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ยื่นคำร้องขอทุน