สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า

            1. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า
            2. เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น และไม่มีหนี้ค้างชำระกับมหาวิทยาลัย
            3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
            4. เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
            5. เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ทุนช่วยเหลือการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            1. สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีนักศึกษาไทย)
            3. สำเนาใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018)

            1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://financialaids.bu.ac.th
            2. นักศึกษาสามารถตรวจผลการอนุมัติ ผ่านทาง BU mail ในวันทำการถัดไป ภายในเวลา 16.00 น.
            3. กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
            4. นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ตามช่องทางที่กำหนด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน และการชำระเงิน


***นักศึกษาสามารถยื่นขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ 1 ครั้ง /ภาคเรียน เท่านั้น***

ภาคฤดูร้อน/2563  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2563กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
14 มิถุนายน 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า
(กรณีมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
และล่าช้า ผ่อนชำระได้)

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 1/2564กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
7 สิงหาคม 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้าภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 2/2564กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
23 ธันวาคม 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้าภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคฤดูร้อน/2564  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2564กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
30 มิถุนายน 2565
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า
(กรณีมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
และล่าช้า ผ่อนชำระได้)

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)


ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

***หมายเหตุ นักศึกษาและผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด