สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า

            1. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า
            2. เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น และไม่มีหนี้ค้างชำระกับมหาวิทยาลัย
            3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
            4. เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
            5. เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ทุนช่วยเหลือการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            1. สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีนักศึกษาไทย)
            3. สำเนาใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018)

            1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://financialaids.bu.ac.th
            2. นักศึกษาสามารถตรวจผลการอนุมัติ ผ่านทาง BU mail ในวันทำการถัดไป ภายในเวลา 16.00 น.
            3. กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
            4. นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ตามช่องทางที่กำหนด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน และการชำระเงิน


***นักศึกษาสามารถยื่นขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ 1 ครั้ง /ภาคเรียน เท่านั้น***

ภาคฤดูร้อน/2563  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2563กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ
หลังจากลงทะเบียนจนถึง
14 มิถุนายน 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า
(กรณีมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
และล่าช้า ผ่อนชำระได้)

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 1/2564กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคลหลังจากลงทะเบียนจนถึง
5 สิงหาคม 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้าภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 2/2564กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคลหลังจากลงทะเบียนจนถึง
23 ธันวาคม 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้าภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคฤดูร้อน/2564  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2564กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
30 มิถุนายน 2565
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า
(กรณีมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
และล่าช้า ผ่อนชำระได้)

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)


ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

***หมายเหตุ นักศึกษาและผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด