สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาปัจจุบัน)
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า

            1. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า
            2. เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น และไม่มีหนี้ค้างชำระกับมหาวิทยาลัย
            3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
            4. เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
            5. เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ทุนช่วยเหลือการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            1. สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
            2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีนักศึกษาไทย)
            3. สำเนาใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018)

            1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://financialaids.bu.ac.th
            2. นักศึกษาสามารถตรวจผลการอนุมัติ ผ่านทาง BU mail ในวันทำการถัดไป ภายในเวลา 16.00 น.
            3. กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
            4. นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ตามช่องทางที่กำหนด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน และการชำระเงิน


***นักศึกษาสามารถยื่นขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ 1 ครั้ง /ภาคเรียน เท่านั้น***

ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 1/2564 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
7 สิงหาคม 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 2/2564 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
23 ธันวาคม 2564
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคฤดูร้อน/2564  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2564 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
30 มิถุนายน 2565
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า
(กรณีมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
และล่าช้า ผ่อนชำระได้)

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)


ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 1/2565 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
11 สิงหาคม 2565
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(ลงทะเบียนวันที่ 3-5 ส.ค. 65)

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
(วันก่อนเปิดภาคเรียน)
(เปิดภาคเรียนวันที่ 3 ก.ย. 65)
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

(เปิดภาคเรียนวันที่ 3 ก.ย. 65)
(วันเพิ่ม-ลด และลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 1-3 ก.ย. 65)
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 2/2565 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 2/2565 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
19 มกราคม 2566
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)
(ลงทะเบียนวันที่ 11-13 ม.ค. 66)

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
(ก่อน 20.00 น.)
(วันก่อนเปิดภาคเรียน)
(เปิดภาคเรียนวันที่ 11 ก.พ. 66)
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า

ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

(เปิดภาคเรียนวันที่ 11 ก.พ. 66)
(วันเพิ่ม-ลด และลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 9-11 ก.พ. 66)
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคฤดูร้อน/2565 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2565 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
30 มิถุนายน 2566
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
(ก่อน 20.00 น.)
(ลงทะเบียนวันที่ 14-16 มิ.ย. 66)
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

(เปิดภาคเรียนวันที่ 1ถ ก.ค. 66)

สำหรับผู้ลงทะเบียน เพิ่ม-ลด และล่าช้า
(กรณีมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
และล่าช้า ผ่อนชำระได้)

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ลงทะเบียนวันที่ 13-15 ก.ค. 66)
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

(เปิดภาคเรียนวันที่ 1ถ ก.ค. 66)

***หมายเหตุ นักศึกษาและผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประเภทผู้ขอผ่อน การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 1
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 2
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 3
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 4
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ภายใน 12 มิถุนายน 2565
(50%)
ภายใน 2 กรกฎาคม 2565
(50%)

ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
**สำหรับผู้สมัครก่อน 31 กรกฏาคม 2565

ภายใน 31 กรกฎาคม 2565
(20%)
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(20%)
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
**สำหรับผู้สมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(50%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(20%)

นักศึกษา(รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

**ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ ภายใน 4 สิงหาคม 2565 (ก่อน 16.30 น.)

ภายใน 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)

นักศึกษา(รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ

**ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ วันที่ 10 – 17 สิงหาคม 2565 (ภายในเวลา 15.00 น.)

ชำระเงินงวดที่ 1 + งานที่ 2
ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
(50%)

ภายใน 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)