สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)
(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 66)

            1. เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า
            2. ไม่มีหนี้ค้างชำระกับมหาวิทยาลัย
            3. นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนของภาคเรียนที่ผ่านมาให้ครบเต็มจำนวน ภายในวันชำระเงินงวดสุดท้ายที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนชำระ
            4. เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
            5. นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ทุกภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาที่ 1 จะอนุมัติให้ขอผ่อนชำระได้เฉพาะผู้กู้กยศ. ที่ได้วงเงินกู้น้อยกว่า ค่าลงทะเบียนเท่านั้น
            6. นักศึกษาที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยที่มีค่าลงทะเบียน หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องชำระเพิ่มเติมสามารถขอผ่อนชำระได้

กรณี ผู้อุปการะ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) ขอผ่อนชำระ           
            1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
            3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษา)
            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษา)
            5. สำเนาใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)

กรณี นักศึกษาขอผ่อนชำระด้วยตนเอง          
            1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
            3. สำเนาใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
            4. หนังสือให้ความยินยอมแก่นักศึกษา เพื่อเข้าทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คลิก Download)

***หมายเหตุ
–  หลักฐานประกอบในการทำสัญญาฯ ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
–  การนำส่งสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนและหลักฐานประกอบในการทำสัญญาฯ ให้เป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            1. สำเนาหนังสือเดินทางของนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
            2. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.018)
            3. หนังสือให้ความยินยอมในการทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนจากผู้อุปการะนักศึกษา (คลิก Download)

***หมายเหตุ
– หลักฐานประกอบในการทำสัญญาฯ ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
– การนำส่งสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนและหลักฐานประกอบในการทำสัญญาให้เป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– การตรวจลงตราประเภท Non Immigrant ED Visa สำหรับนักศึกษา จะต่อได้ตามระยะเวลารอบของการผ่อนชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุให้ครอบคลุมทั้งภาคการศึกษาได้

            1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://financialaids.bu.ac.th
            2. นักศึกษาสามารถตรวจผลการอนุมัติ ผ่านทาง BU mail ในวันทำการถัดไป ภายในเวลา 16.00 น.
            3. กรณีได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
            4. นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ตามช่องทางที่กำหนด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

***หมายเหตุ นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม/ทุน (กค.018) ผ่านทางเว็บไซต์ https://findocs.bu.ac.th/scholarloan/RegisterReport.aspx ก่อนยื่นคำร้องผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน และการชำระเงิน

***นักศึกษาสามารถยื่นขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ 1 ครั้ง /ภาคเรียน เท่านั้น***

ภาคเรียนที่ 1/2566 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 40 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 1/2566กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (40%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (10%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
29 กรกฎาคม 2566
(ไม่เกิน 15.00 น.)
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียนล่าช้า

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
16-17 , 22-23 สิงหาคม 2566
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)

(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 70 %)
ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 40 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 2/2566กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (40%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (10%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
13 ธันวาคม 2566
(ไม่เกิน 15.00 น.)
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 9 มกราคม 2567
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
(ก่อน 20.00 น.)

ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียนล่าช้า

ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
4-5 , 9-10 มกราคม 2567
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)

(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 70 %)
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคฤดูร้อน/2566  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565 หรือก่อนหน้า)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2566กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระกำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
26 พฤษภาคม 2567
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่าช้า

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567
(ก่อน 20.00 น.)

***หมายเหตุ นักศึกษาและผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.