สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 65)

กำหนดการผ่อนชำระ นักศึกษา (รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

1. เป็นผู้สมัครใหม่/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565
2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการ กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และต้องการขอผ่อนชำระจะสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดังนีั
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565) จ่าย 4,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) ใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครไม่ต้องจ่าย
ภาคเรียนที่ 2 ใช้การผ่อน ชำระ 4 งวด ผู้สมัครที่สนใจติดต่อที่ http://financialaids.bu.ac.th/Account/Login

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
            3. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2564) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
            5. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2565

            1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/นักศึกษา
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/นักศึกษา
            3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ
            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ
            5. สำเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ย 5 เทอม) หน้า-หลัง (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
            6. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021) (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
            7. หนังสือยินยอมจากผู้อุปการะนักศึกษาให้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน  2565
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565
            3. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) 
ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 5 สิงหาคม 2565
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
            5. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2565ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            1. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
            2. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 วันทำการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน)
            3. กรณีผู้สมัครใหม่/นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)

           สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียนณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 กำหนดนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
– ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

           นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาและ/หรือผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่าผู้สมัครใหม่/นักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการผ่อนชำระ สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 65)

ประเภทผู้ขอผ่อน การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 1
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 2
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 3
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 4
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ภายใน 12 มิถุนายน 2565
(50%)
ภายใน 2 กรกฎาคม 2565
(50%)

ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
**สำหรับผู้สมัครก่อน 31 กรกฏาคม 2565

ภายใน 31 กรกฎาคม 2565
(20%)
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(20%)
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
**สำหรับผู้สมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(50%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(20%)

นักศึกษา(รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

**ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ ภายใน 4 สิงหาคม 2565 (ก่อน 16.30 น.)

ภายใน 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)

นักศึกษา(รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

**ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2565 (ภายในเวลา 15.00 น.)

ชำระเงินงวดที่ 1 + งวดที่ 2
(ภายใน 19 สิงหาคม 2565)

(50%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)

ภาคเรียนที่ 2/2565 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษา 2/2565 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (20%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 3 (30%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 4 (20%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแบบกลุ่ม

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
14 พฤศจิกายน 2565
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่14 มีนาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
13 ธันวาคม 2565
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่14 มีนาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ลงทะเบียนล่าช้า

ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าช้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)

ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
(ชำระงวดที่ 1 + งวดที่ 2 รวม 50 %)

ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่14 มีนาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

ภาคฤดูร้อน/2565  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2565)

นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคฤดูร้อน/2565 กำหนดการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 1 (50%)
กำหนดชำระเงิน
งวดที่ 2 (50%)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายบุคคล

หลังจากลงทะเบียนจนถึง
29 พฤษภาคม 2566
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่าช้า

ภายในวันที่ลงทะเบียนล่าข้า
(ไม่เกิน 16.30 น.)
ภายในวันชำระเงินที่ระบุบน ใบรายงานผลการลงทะเบียน (กค.018)
(ก่อน 20.00 น.)
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
(ก่อน 20.00 น.)

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม