สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 65)

กำหนดการผ่อนชำระ นักศึกษา (รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

1. เป็นผู้สมัครใหม่/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565
2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการ กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และต้องการขอผ่อนชำระจะสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดังนีั
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565) จ่าย 4,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) ใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครไม่ต้องจ่าย
ภาคเรียนที่ 2 ใช้การผ่อน ชำระ 4 งวด ผู้สมัครที่สนใจติดต่อที่ http://financialaids.bu.ac.th/Account/Login

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
            3. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2564) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
            5. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2565

            1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/นักศึกษา
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/นักศึกษา
            3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ
            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ
            5. สำเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ย 5 เทอม) หน้า-หลัง (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
            6. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021) (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
            7. หนังสือยินยอมจากผู้อุปการะนักศึกษาให้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน  2565
            2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564  (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565
            3. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565  (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) 
ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 5 สิงหาคม 2565
            4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
            5. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2565ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

            1. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
            2. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 วันทำการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน)
            3. กรณีผู้สมัครใหม่/นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)

           สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียนณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 กำหนดนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
– ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

           นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

           งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
           งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาและ/หรือผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่าผู้สมัครใหม่/นักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการผ่อนชำระ สำหรับผู้สมัครใหม่ระดับปริญญาตรีและนักศึกษา (รหัส 65)

ประเภทผู้ขอผ่อน การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 1
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 2
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 3
การผ่อนชำระเงิน
งวดที่ 4
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ภายใน 12 มิถุนายน 2565
(50%)
ภายใน 2 กรกฎาคม 2565
(50%)

ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
**สำหรับผู้สมัครก่อน 31 กรกฏาคม 2565

ภายใน 31 กรกฎาคม 2565
(20%)
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(20%)
ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
**สำหรับผู้สมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(50%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(20%)

นักศึกษา(รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

**ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ ภายใน 4 สิงหาคม 2565 (ก่อน 16.30 น.)

ภายใน 6 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)
ภายใน 14 สิงหาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)

นักศึกษา(รหัส1-65-xx-xxxx-x)
ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565
(เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)

ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ

**ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระ วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2565 (ภายในเวลา 15.00 น.)

ชำระเงินงวดที่ 1 + งวดที่ 2
(ภายใน 19 สิงหาคม 2565)

(50%)
ภายใน 22 กันยายน 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(30%)
ภายใน 22 ตุลาคม 2565
(ก่อน 20.00 น.)

(20%)

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม