เตรียมพร้อมฉีดซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19
(สำหรับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนไว้กับมหาวิทยาลัย)