เตรียมพร้อมฉีดซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19
(สำหรับนักศึกษา BU สัญชาติไทยทุกคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม)