เตรียมพร้อมฉีดซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19
(สำหรับนักศึกษา BU สัญชาติไทยทุกคน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม)