ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทะเบียน

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ทบ.121 แบบฟอร์มขอลาออก และทบ.122 คําร้องขอถอนเงินค่าประกันความเสียหาย

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอลาออก (ทบ.121) และคําร้องขอถอนเงินค่าประกันความเสียหาย (ทบ.122) นักศึกษาจะต้องดำเนินการกรอกด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน
  2. สแกนแบบฟอร์มทั้งหมดที่กรอกเรียบร้อยเป็นไฟล์ PDF พร้อมเอกสารหลักฐานส่งมาที่อีเมลแผนกทะเบียน records_office@bu.ac.th
  3. แผนกทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อมูล และจะตอบกลับผลการตรวจสอบทางอีเมลของนักศึกษา

ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบยื่นแบบฟอร์ม

  1. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. ไฟล์สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของนักศึกษาที่มีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามงานทะเบียนเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง records_office@bu.ac.th

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop


02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.