การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ /ผู้กู้ยืมรายเก่า ย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา

ขอให้นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ./กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกคนบันทึกแบบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2564 ใน ระบบ DSL (Application : กยศ. Connect) และนำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมฯ และเอกสารประกอบให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ส่งได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

Admin

9 May 2022

การยื่นขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 (Dek62, Dek63, Dek64)

ขอให้นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ./กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกคนบันทึกแบบเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2564 ใน ระบบ DSL (Application : กยศ. Connect) และนำส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมฯ และเอกสารประกอบให้กับมหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ส่งได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

Admin

9 May 2022