ขอความร่วมมือนักศึกษา ลงทะเบียนแบบฟอร์ม AD7 เพื่อคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ