ข้อปฏิบัติในการเข้าพื้นที่ BU สำหรับนักศึกษา เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย