คำชี้แจง เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563


          มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 (เปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563) ทราบ ดังนี้

1.    แนวทางการจัดการเรียนการสอนและความพร้อมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยคำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบผสมผสาน หรือรูปแบบออนไลน์อย่างมีคุณภาพในทุกคณะและทุกสาขาวิชา อีกทั้งการเรียนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยปลูกฝังทักษะสำหรับอนาคตให้แก่นักศึกษา จึงขอให้ทุกท่านโปรดอย่ากังวลใจและขอให้มีความมั่นใจได้ว่า นักศึกษาจะมีความสุขในการเรียนรู้  ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ และได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเท่าการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 
     1.1    หลักสูตรภาษาไทย 
กรณีที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน จะแบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วนร้อยละ 80 : 20  ประกอบด้วย
          (1) ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด – เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่น  โดยมีอาจารย์ผู้สอน/ โค้ช/ ผู้ช่วยสอน/ ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพทั้งจากในและต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัย (Ecosystem)/ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ในการสอนและกำกับดูแลกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง โดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน เนื้อหา สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความสนใจในการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟไลน์มาเป็นส่วนประกอบ ด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning/ Case study) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นวิจัย (Research-based Learning) เป็นต้น
          (2) ร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด – เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) จากสื่อการสอนในรูปแบบวีดิโอคลิปที่อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้หรือมอบหมายให้เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเลต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ทดแทนอื่น ๆ ตามความสะดวก โดยสามารถเลือกเรียนในเวลาและสถานที่ตามอัธยาศัย  
          อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ได้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์
     1.2    หลักสูตรนานาชาติ 
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ว่าจะเลือกเรียนในรูปแบบออนไลน์  100 เปอร์เซ็นต์ หรือรูปแบบผสมผสาน (80 : 20) ตามข้อ 1.1
          อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ได้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์

2.    ตารางเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563  จำนวน 2 รายวิชา (ในระยะเวลา 5 สัปดาห์) โดยมีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 45 ชั่วโมงต่อ 1 รายวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนตาม ข้อ 1.1 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://ursa.bu.ac.th ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในกรณีที่นักศึกษาลืม username หรือ password สามารถเข้าไปรีเซต (reset) ได้ในหน้าเว็บไซต์ข้างต้น หรือติดต่อขอความช่วยเหลือ ผ่านทาง BU IT Support LINE Official Account ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเพิ่มเพื่อน (Add Friend) ได้ที่ Line ID: @snz0536j หรือโทร. 0-2407- 3888 ต่อ 2710, 1710 

3.    กำหนดวันเริ่มเรียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนแล้ว แต่ยังไม่ประสงค์จะเริ่มเรียนในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 สามารถแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนกำหนดวันเริ่มเรียน ไปเป็นวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้ที่อีเมล student63@bu.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

4.    การดูแลและแก้ปัญหาในการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่า โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย นักศึกษาจึงไม่ต้องมีความกังวล และสามารถมาเรียนรู้พร้อมกับเพื่อน ๆ ได้  ทั้งนี้ หากนักศึกษาประสบปัญหาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในช่องทางต่าง ๆ ต่อไปนี้
     4.1 กรณีประสบปัญหาในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ – สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยตรงจากผู้สอน หรือ  bulinks.bu.ac.th (Line หรือ Facebook ของคณะวิชา) 
     4.2 กรณีประสบปัญหาในการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ – สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทาง BU IT Support LINE Official Account ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเพิ่มเพื่อน (Add Friend) ได้ที่ Line ID: @snz0536j โทร. 0-2407- 3888 ต่อ 2710, 1710
     4.3 กรณีที่มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ – สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำวีดิโอคลิปและคู่มือออนไลน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมใน FAQ ของเว็บไซต์ faq.bu.ac.th/student

5.    แนวปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
ในกรณีได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งในรูปแบบของจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยยังคงมีนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ตามความเหมาะสม ภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของรัฐบาล โดยได้จัด Wi-Fi เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 

6.    กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
มหาวิทยาลัยยังคงมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ ทั้งจากภายในและต่างคณะวิชา โดยสโมสรนักศึกษาและแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาของแต่ละคณะวิชา ในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาผ่านการพบปะกันและ/หรือผ่านช่องทางการสื่อสารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บคอมมูนิตี้ BU Connect, เฟซบุ๊กเพจ Be You LIFE, เฟซบุ๊กเพจ BeU Beyond เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละคณะวิชา ชมรม และกลุ่มกิจกรรม ยังได้จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆ สำหรับนักศึกษา เช่น Facebook, LINE Group, Zoom Community เป็นต้น

7.    คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหาที่พักระหว่างศึกษา
ในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน นักศึกษาควรพิจารณาเลือกที่พักที่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียนภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาผู้มีที่พักอาศัยในจังหวัดใกล้เคียง สามารถพิจารณาเรื่องที่พักได้ตามความเหมาะสมและตามความสะดวกของนักศึกษา ทั้งนี้ การเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด19) และมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

8.    แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563
สำหรับการเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยยังคงปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหากอนุญาตให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ได้ตามปกติ การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของรัฐบาล แต่หากไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบผสมผสานหรือรูปแบบออนไลน์  ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ได้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์


ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดติดต่อ student63@bu.ac.th  หรือ โทร 094-490-3495-7, 094-490-3504-06, 061-8230320-22