ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เดินทางไป ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี ระหว่าง 30 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564