ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยใน จ.สมุทรสาคร หรือมีความเสี่ยงสูง