Co-Learning Space

Co-Learning Space คือพื้นที่การเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้สำหรับนักศึกษา โดยแบ่งเป็น Computer Zone และ Free Zone

         • Computer Zone เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ตามจุดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัย จึงขอให้นักศึกษาเตรียมหูฟังส่วนตัวมาเอง

         • Free Zone เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการเรียนออนไลน์ในกรณีที่นักศึกษานำอุปกรณ์ส่วนตัวมา

เริ่มเปิดบริการ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

Computer Zone

สถานที่วัน - เวลาเปิดทำการอุปกรณ์ที่มีให้หมายเหตุ
1.หอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น 3จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 19.30 น.คอมพิวเตอร์ไม่มีกล้อง Webcam / นศ.ต้องเตรียมหูฟังมาเอง
2.International Center อาคาร C6 ชั้น 3จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 16.30 น.คอมพิวเตอร์ / หูฟังไม่มีกล้อง Webcam

Free Zone (นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์มาเอง)

สถานที่วัน - เวลาเปิดทำการหมายเหตุ
1.หอสมุดและศูนย์การเรียนรู้จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 19.30 น.
2.Imagine Lounge อาคาร A3 ชั้น 2จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 19.30 น.
3.Common Lounge อาคาร A3 ชั้น 1จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 19.30 น.ติดต่อจองใช้ห้องที่ Common Lounge
4.อาคาร SACจันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 19.30 น.ติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา อาคาร A6 ชั้น 1
5.International Center อาคาร C6 ชั้น 3จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.