BU JOB FAIR – Oct 2023

วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2566 เวลา  09.00 – 16.30 น.

ณ BU Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 ห้อง A3-501
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus (วิทยาเขตรังสิต)

เรียน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

        ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำหนดจัดโครงการ “BU Job Fair-Oct 2023” ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ BU Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 ห้อง A3-501 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus (วิทยาเขตรังสิต) ในการนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถานประกอบการของท่านเข้าร่วมออกบูธรับสมัครงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ “BU JOB FAIR” (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยรายชื่อคณะที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีดังนี้

1.คณะบัญชี (บช.)

2.คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)

3.คณะนิเทศศาสตร์ (นศ.)

4.คณะนิติศาสตร์ (นต.)

5.คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (มท.)

6.คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน (ศท.)

7.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (ทน.)

8.คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)

9.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)

10.วิทยาลัยนานาชาติ (วนช.)

11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)

12.คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (กสบ.)

13.คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (มภ.)

14.วิทยาลัยนานาชาติจีน (วนจ.)

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

Creative Media and Design: นศ./มภ./ศก./สถ.

Creative Business: บธ./บช./นต./กสบ./วนจ./มท./ศท.

Creative Technology: วศ./ทน.

Creative International: วนช.

แผนผังการจัดงาน BU JOB FAIR 2023

ณ BU Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 ห้อง A3-501

ขนาดบูธ พื้นที่ : กว้าง 2.50 X ลึก 2.50 X สูง 2.50 เมตร

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

 Industrials (สินค้าอุตสาหกรรม)

 1. Automotive (ยานยนต์)
 2. Industrial Materials & Machinery (วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร)
 3. Packaging (บรรจุภัณฑ์)
 4. Paper & Printing Materials (กระดาษและวัสดุพิมพ์)
 5. Petrochemicals & Chemicals (ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)
 6. Steel & Metal Products (เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ)

 Tech (เทคโนโลยี)

 1. Electronic Components (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
 2. Information & Communication Technology (เทคโนโลยีและการสื่อสาร)

 Property (อสังหาริมทรัพย์)

 1. Construction Materials (วัสดุก่อสร้าง)
 2. Construction Services (บริการรับเหมาก่อสร้าง)
 3. Property Development (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 4. Property Fund &REITs (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

 Financial (ธุรกิจการเงิน)

 1. Banking (ธนาคาร)
 2. Finance & Securities (เงินทุนและหลักทรัพย์)
 3. Insurance (ประกันภัยและประกันชีวิต)

 Food (อาหาร)

 1.  Food & Beverage (อาหารและเครื่องดื่ม)

 Energy (พลังงาน)

 1.  Energy & Utilities (พลังงานและสาธารณูปโภค)

 Products (สินค้า)

 1. Fashion (แฟชั่น)
 2. Home & Office Products
 3. Personal Product & Pharmaceuticals (ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์)

 Services (บริการ)

 1. Commerce (พาณิชย์)
 2. Health Care Services (การแพทย์)
 3. Media & Publishing (สื่อและสิ่งพิมพ์)
 4. Professional Services (บริการเฉพาะกิจ)
 5. Tourism & Leisure (การท่องเที่ยวและสันทนาการ)
 6. Transportation & Logistics (ขนส่งและโลจิสติกส์)

สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ในแต่ละบูธดังนี้

 1. บูธขนาดมาตรฐาน กว้าง 2.50 x ยาว 2.50 x สูง 2.50 เมตร
 2. ป้ายชื่อ บริษัท/สถานประกอบการ 1 ป้าย ติดตั้งด้านหน้าบนบูธ
 3. ป้ายห้อยคอ Exhibitor 2 ชุด
 4. โต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.80 X 0.75 เมตร  พร้อมผ้าคลุม  1 ชุด
 5. เก้าอี้  4 ตัว
 6. ติดตั้งปลั๊กไฟ 2 จุดๆ ละ 2 เต้าเสียบ (รวม 4 เต้าเสียบ)
 7. บัญชี Wifi 1 บัญชี
 8. บัตรจอดรถที่ลานจอดรถอาคาร A8 (จำนวนวันละ 50 ใบ) (นอกจากนี้ ลานจอดรถ 2 มีที่จอดรถแบบไม่ต้องใช้บัตรจอดรถอีกจำนวน 20 คัน)
 9. น้ำดื่ม 4 ขวด/วัน
 10. สถานประกอบการสามารถเข้าติดตั้งจัดเตรียมบูธได้ ในวันที่ 16  ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ 

 1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดวางตำแหน่งบูธสถานประกอบการ โดยจัดวางตำแหน่งบูธตามกลุ่มอุตสาหกรรม และอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งตำแหน่งบูธของท่าน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566
 2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากวันที่ 10 ตุลาคม 2566
 3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การซื้อ – ขาย ภายในโครงการ BU Job Fair-Oct 2023
 4. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการนำอุปกรณ์ที่อาจทำให้เกิดเสียงดัง และก่อให้เกิดเป็นประกายไฟได้ เช่น ลูกโป่ง ทุกประเภท / เครื่องขยายเสียง / เทปกาวที่อาจทำให้ผนังบูธเสียหาย
 5. มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการที่เข้าร่วมออกบูธ ในการประเมินการจัดกิจกรรม และจำนวนนักศึกษาที่สมัครงานกับทางสถานประกอบการ ทั้งในรูปแบบ Full-time/Part-time/Freelance/Internship หรือสหกิจศึกษา หลังจากการจัดงานไปแล้ว 3 เดือน
 6. มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนของนักศึกษาที่ทางสถานประกอบการตอบรับทั้งในรูปแบบ Full-time/Part-time/Freelance/Internship
  หรือสหกิจศึกษา หลังจากการจัดงานไปแล้ว 3 เดือน โดยจะส่งอีเมลขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในช่วงกลางเดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

สถานประกอบการสามารถลงทะเบียนร่วมออกบูธภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่  
https://bit.ly/BUJobFairOct2023Regis

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
เวิร์คอินเทค® / เรียนควบงานและพัฒนาทาเล้นท์

แผนกพัฒนาทาเล้นท์

Email: workinteg@bu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 2407 3888 ต่อ 2404
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.45 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.00 น.