คำชี้แจงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในย่านสุขุมวิท 26