พี่พบน้อง
2 Sep 2023 - 24 Sep 2023 | 09.00-17.00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

กิจกรรมสันทนาการระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ ในแต่ละคณะ

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาใหม่, นักศึกษาปัจจุบัน

Expected BU DNA Skills

Passion / Curiosity / Collaboration

Highlight Activities

กิจกรรมพี่พบน้อง คณะ และสาขาวิชาต่างๆ :

คณะ / สาขาวันที่เวลาสถานที่
ภาควิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ2 กันยายน 256609.30-12.00
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ2 กันยายน 256609.00-12.00
คณะศิลปกรรมศาสตร์3 กันยายน 256609.00-17.00อาคาร B1
วิทยาลัยนานาชาติ5 กันยายน 256610.30-13.00อาคาร C6
วิทยาลัยนานาชาติจีน8 กันยายน 256609.30-16.00
สาขาการจัดการธุรกิจกระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นจีน)8 กันยายน 256609.00-14.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์10 กันยายน 256609.00-17.00ลานข้างคณะ
คณะบัญชี10 กันยายน 256609.00-14.00โรงอาหาร1-2
ชมรมโรทาแรคท์17 กันยายน 256609.00-17.00โรงอาหาร1-2
คณะนิติศาตร์17 กันยายน 256609.00-16.30โถงอาคาร A3
คณะบริหารธุรกิจ24 กันยายน 256609.00-17.00โรงอาหาร1-2

Gallery

Organizer

  • คณะและภาควิชา

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event