นัดปรึกษา เยียวยาจิตใจ
Online

นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางจิตเวช กรมสุขภาพจิต (เกษียร)
- อาจารย์พิเศษทางจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาบัยธรรมศาสตร์

เยาวลักษณ์ มั่นประชา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อรวรรณ อุทัยรัตน์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี จิตวิทยาคลินิก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

รายละเอียดการให้บริการ

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เน้นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ด้วยโรคระบาดในปัจจุบันกับการต้องปรับตัว เพื่ออยู่กับ สังคมในแนวใหม่อาจทำให้นักศึกษาเกิดความคับข้องใจ ความกดดันหรือความเครียด ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ไม่ปกติ หากนักศึกษารู้สึกไม่สบายใจต้องการพูดคุยสามารถลงชื่อนัดปรึกษากับทีมนักจิตวิทยาการปรึกษาและจิตแพทย์ได้เลย ด้วยความรักและความเป็นห่วงจากอาจารย์ขอให้นักศึกษารับรู้ว่า นักศึกษาไม่ได้โดดเดี่ยว และมีที่พึ่งเสมอ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1) นักศึกษาลงชื่อนัดหมายผ่าน google form
2) นักศึกษาจะได้รับอีเมลล์นัดหมาย ก่อนวันรับบริการปรึกษา 1วัน
3) เข้าร่วมการรับบริการปรึกษาตามลิงค์ในอีเมลล์ หรือ ผ่านทางแอพ calendar