นัดหมายแพทย์ อายุรกรรม / รักษาโรคทั่วไป
12:00 to 15:00 - 11 Mar 2021
Online

นพ.ปัณณทัต สุนทราภา
Pannathat Soontrapa

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการให้บริการ

- ให้คำแนะนำ/ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นจากแพทย์หลากหลายสาขา เช่น ตรวจร่างกายเบื้องต้น ให้คำแนะแนะ/รักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้คำแนะนำการใช้ยา/การปฏิบัติตัวเพื่อให้หายจากอาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจพิเศษต่างๆ อ่านผลเลือด อ่านผลเอ็กซเรย์ เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1) เลือกวันที่ต้องการพบแพทย์โดยการกด DETAILS

2) กรอกข้อมูลและเลือกเวลาใน Google Form

3) จะได้รับ e-mail ตามที่ระบุไว้ใน Google Form ก่อนวันนัด 1 วัน

4) กดเข้าร่วมการตรวจตามเวันและวลาที่ระบุใน Google Form จาก e-mail ที่ได้รับในข้อ 3