ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
10 May 2023 | 13:00 - 16:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามวิชาชีพ

Target Audience

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบัญชี จำนวน 120 คน
คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 61 คน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 27 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จำนวน 120 คน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนจำนวน 18 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน

รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 362 คน

Expected BU DNA Skills

Collaboration / Street smart / Passion

Highlight Activities

  • กิจกรรมบรรยายพิเศษ
  • มอบใบรับรองการผ่านงานสหกิจศึกษา

Gallery

Organizer

  • เวิร์คอินเทค

Add to Calendar

Location

อาคาร A3 (A3-301) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event