BU Student Leaders’ Homecoming 2023 / คืนสู่เหย้าผู้นำนักศึกษา
24 Jun 2023 | 17:30 - 22:00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

เพื่อเปิดโอกาให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้นำนักศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้นำนักศึกษา

ทุกรุ่น

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้นำนักศึกษา

Expected BU DNA Skills

Collaboration / Passion

Highlight Activities

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้นำนักศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
  2. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้นำนักศึกษาทุกรุ่น
  3. เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  4. สร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ในกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรม

Gallery

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Diamond hall อาคาร A3 ชั้น 5

Share our event