BU Workshop From Home EP.4 : ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs
Online

BU Workshop From Home EP.4 ในหัวข้อทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs โดยคุณมิ้ง เจ้าของร้านมิ้งค์หม้อไฟ คุณยู เจ้าของร้าน Little C และคุณวิน เจ้าของร้านหมูทอดติดฟัน

“ไม่จำเป็นต้องเรียนจบธุรกิจร้านอาหารโดยตรง แค่เพียงมีความตั้งใจก็เริ่มต้นความสำเร็จได้”

Covid-19 มาปรับตัวรุก ลุย ตั้ง รับ

- ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ (ความสะอาด/อาหารที่ทำตอบสนองความต้องการแบบใหม่)

- ปรับจากออฟไลน์เป็นออนไลน์แบบ Delivery

- เพิ่มจุดตั้งร้านในการขายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- มีการโปรโมทร้านในวิธีการใหม่ๆ (โปรโมชั่น)

เทคนิคสร้างยอดขายธุรกิจร้านอาหาร

- ช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มเป้าหมาย (เฟซบุ๊ก/ไลน์)

- รูปภาพ เล่าเรื่องด้วยภาพสวยๆ ให้เกิด Emotion ความอยากกิน

- สร้างกิจกรรมให้เกิดการสื่อสารโต้ตอบระหว่างร้านค้ากับกลุ่มเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชัน

ช่องทางตอบโจทย์ความต้องการ

- หน้าร้านที่มีให้บริการตามจุดต่าง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

- มีบริการ Delivery ของร้านค้าเอง (บริการสถานที่ใกล้)

- มีบริการ Food Delivery ออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้า (บริการสถานที่ไกล)