BU Songkran Festival 2024
3 Apr 2024 | 09:00 - 12:00
ลานร่วมมิตร

Event Objectives

เพื่อสร้างความผูกพันระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์

Event & Workshop Schedule

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Curiosity / Collaboration

Highlight Activities

  1. พิธีสงฆ์ พิธีแห่องค์หลวงพ่อเพชร และพิธีรดน้ำขอพรกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  2. สรงน้ำหลวงพ่อเพชร

ตัวอย่างของงาน
Website :
https://www.bu.ac.th/th/bu-magazine/view/58/

Gallery

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

ณ ลานร่วมมิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event