บริจาคโลหิต และอวัยวะ
9 Oct 2023 | 09:00 - 14:00
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

Event Objectives

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญบุคคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโโลหิตและอวัยวะ

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

ห้อง C6-110 ชั้น 1 โถงหอสมุดสุรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event