บริจาคโลหิต และอวัยวะ
15 Nov 2023 | 09:00 - 14:30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญบุคคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโโลหิตและอวัยวะ

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร กลุ่มเป้าหมายรอง : บุคคลทั่วไป

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Organizer

  • ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

Add to Calendar

Location

ห้อง A3-203 ชั้น 2 อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event