โครงการคำนับครู
26 Oct 2023 | 07.00 - 16.00
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Event Objectives

พิธีคำนับครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ไหว้ครูช่าง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

Target Audience

กลุ่มเป้าหมายหลัก : นักศึกษาทุกชั้นปี, คณาจารย์, บุคลากร

Expected BU DNA Skills

Passion / Collaboration / Creativity

Highlight Activities

Gallery

Organizer

  • ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

Add to Calendar

Location

Diamond Hall (A3-501) อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Share our event