ขั้นตอนการกู้ยืมต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e- Studentloan ที่  www.studentloan.or.th  ตามปฏิทินเวลาและขั้นตอนที่กองทุนฯ กำหนด ดูรายละเอียดในการเตรียมเอกสารการยื่นกู้ยืมฯ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เพิ่มเติม) ที่ https://bulinks.bu.ac.th/scholarship-department-service/

Admin

28 Jan 2022

นักศึกษา จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan จะต้องทำอย่างไรบ้าง

นักศึกษา ที่จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan เป็นครั้งแรก จะต้อง ลงทะเบียนและขอรหัสผ่านล่วงหน้า ในระบบออนไลน์ของกองทุนที่ www.studentloan.or.th ก่อน ระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กรมทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริง (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 วัน) เมื่อสถานศึกษารับผู้กู้ยืมเป็นนักศึกษาแล้ว ผู้กู้ยืมต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan  ดำเนินรายการตามขั้นตอนการกู้ยืมอีกครั้ง

Admin

28 Jan 2022

ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินฯ นักศึกษาเตรียมตามแบบฟอร์มที่กำหนด แต่ละประเภทกู้ ดังนี้ แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้ครั้งแรก ระบบ กยศ./กรอ.นักศึกษา มกท. ชั้นปี 2-4 แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง ระบบ กยศ.นักศึกษา มกท. ชั้นปี 2-4 แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้ต่อเนื่อง ระบบ กรอ. นักศึกษา มกท. ชั้นปี 2- 4 แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้ครั้งแรก ระบบ กยศ.นักศึกษาใหม่ แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้ครั้งแรก ระบบ กรอ.นักศึกษาใหม่

Admin

28 Jan 2022

ในกรณีที่เป็นบุตรข้าราชการหรือประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปี แต่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อหักลบแล้วน้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี จะมีสิทธิกู้ยืม กยศ. ได้หรือไม่

ไม่ได้  เนื่องจากการคิดรายได้ครอบครัว จะดูจากรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่นำรายการหักค่าใช้จ่ายมาคิดมาคำนวณด้วย

Admin

28 Jan 2022

ลืมรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ต้องทำอย่างไร

กรณีลืมรหัสผ่าน เข้า Website กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) คลิกเมนู ระบบ e-studentloan -> นักเรียน/นักศึกษา คลิก ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว คลิก Reset รหัสผ่าน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสังเกตตรง 3 ช่องสุดท้าย ให้เลือกกรอกข้อมูลข้อใดข้อหนึ่ง > คลิกยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะขึ้นรหัสใหม่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กให้ผู้กู้จดรหัสผ่านไว้ > คลิก จบการทำงาน (ห้ามยืนยันซ้ำเพราะรหัสผ่านจะเปลี่ยนไป)

Admin

28 Jan 2022

จิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ต้องทำกี่ชั่วโมง

กรณีนักศึกษาไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ ทำจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ 1 กิจกรรมไม่กำหนดชั่วโมง กรณีนักศึกษาเคยกู้และไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ทำจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 36 ชม. ต่อปี

Admin

28 Jan 2022
1 2