19. ในสถานการณ์ช่วงนี้ ไม่สามารถออกไปทำจิตอาสาได้ตามที่สำนักงานกองทุนฯ กำหนด 36 ชม./ปี กลัวจะส่งเอกสารการขอกู้ยืมฯ ไม่ทันทำอย่างไรได้บ้าง?

การทำจิตอาสาอยู่ในคุณสมบัติของผู้กู้ยืมซึ่งกำหนดโดยสำงานกองทุนฯ มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถลดจำนวนชั่วโมงได้ หากนักศึกษายังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 36 ชม. มหาวิทยาลัยอนุโลม ให้ส่งเอกสารกู้ยืมได้ก่อนตามจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่มี และเมื่อสถานการณ์ปกติค่อยนำชั่วโมง จิตอาสาที่ยังไม่ครบ มาส่งเพิ่มเติมอีกครั้ง หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยแนะนำให้ทำจิตอาสาโดยเรียนผ่านระบบ e-Learning ของสำนักงานกองทุนฯซึ่งได้ ชั่วโมงจิตอาสา หลักสูตรละ 3 ชม. ดูวิธีการเข้าเรียน https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1559722224

Admin

31 Mar 2020

20. ส่งแบบบฟอร์มการขอกู้ยืมกองทุนฯ ต่อปีการศึกษา2563 ได้ถึงวันไหน?

มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการส่งเอกสารช่วงปลายเดือนเมษายน ผ่านช่องทางดังนี้ 1. Website แผนกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : http://loan.bu.ac.th 2. Facebook แผนกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : https://www.facebook.com/scholarship.bu/ 3. e-mail (bumail.net) ของนักศึกษา

Admin

31 Mar 2020
1 2 3