นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือในทุกภาคการศึกษาหรือไม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนช่วยเหลือ ต้องยื่นเรื่องขอรับทุนช่วยเหลือในทุกภาคการศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Admin

14 Mar 2022

ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องมากกว่า 1 ฉบับ จะต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องรวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ PDF/Word อย่างไรก็ตามถ้านักศึกษาไม่สะดวกที่จะรวมเป็นไฟล์ดังกล่าวได้ สามารถใช้วิธีถ่ายภาพเอกสารแต่ละฉบับรวมไว้ในภาพเดียวกันแทนได้ ในกรณีที่นักศึกษาใช้แอพโน้ตใน iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเรียนรู้วิธีการสแกนเอกสารได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT210336

Admin

14 Mar 2022

ในกรณีที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ผิดพลาด สามารถกลับเข้าไปแก้ไขได้หรือไม่

แบบฟอร์มออนไลน์สามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนเท่านั้น

Admin

14 Mar 2022

ประเภทของทุนช่วยเหลือ มีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร

ประเภททุนช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น ทุนค่าครองชีพ และทุนค่าลงทะเบียนเรียน ทุนค่าครองชีพ หมายถึง เงินค่าครองชีพที่ให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอรับทุน โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเข้าบัญชีของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ ทุนค่าลงทะเบียนเรียน หมายถึง การลดค่าเล่าเรียนตามมูลค่าทุนที่นักศึกษาได้รับ มหาวิทยาลัยจะนำไปหักจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างหลังหักส่วนลดด้วยตนเอง และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นขอรับทุน

Admin

14 Mar 2022