มหาวิทยาลัยมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนช่วยเหลือหรือไม่

มหาวิทยาลัยไม่มีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาทุน มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการให้ทุนแก่นักศึกษาจากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุน ดังกล่าวเป็นที่สุด

Admin

22 Apr 2020

นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอรับทุนในทุกภาคการศึกษาหรือไม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุน ต้องยื่นเรื่องขอรับทุนในทุกภาคการศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Admin

22 Apr 2020
1 2