ขอทุนช่วยเหลือไปแล้ว แต่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือต้องทำอย่างไร

นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติทุนช่วยเหลือการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2562 เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลและหลักฐานของนักศึกษาที่ส่งมาแล้ว พบว่า ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประกอบการพิจารณา จึงขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานเพิ่มเติมทางอีเมล scovid19@bu.ac.th ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอทุนช่วยเหลือฯ

Admin

14 May 2020

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา แตกต่างกันอย่างไร

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง การยกเว้นหรืองดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจำนวนและสัดส่วนที่นักศึกษาได้รับ หมายความว่า ถ้านักศึกษาได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจำนวน ของภาคฤดูร้อน/2562 นักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ของภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจำนวน 10% ของจำนวนเต็มที่นักศึกษาต้องชำระ ทุนช่วยเหลือการศึกษา หมายถึง การลดค่าเล่าเรียนตามมูลค่าทุนที่นักศึกษาได้รับ เช่น ถ้านักศึกษาได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา 10,000 บาท หมายความว่า นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 10,000 บาท นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเองส่วนต่างหลังหักส่วนลดด้วยตนเอง

Admin

22 Apr 2020

ในกรณีที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ผิดพลาด สามารถกลับเข้าไปแก้ไขได้หรือไม่

แบบฟอร์มออนไลน์สามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนเท่านั้น

Admin

5 May 2020

ทุนทั้ง 2 ประเภทเป็นการให้ทุนเป็นเงินสดหรือไม่

ทุนทั้ง 2 ประเภทไม่ใช่การให้ทุนเป็นเงินสด แต่เป็นการยกเว้นหรือให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือค่าเล่าเรียนตามคำชี้แจงในข้อข้างต้น

Admin

22 Apr 2020

ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องมากกว่า 1 ฉบับ จะต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องรวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ PDF/Word อย่างไรก็ตามถ้านักศึกษาไม่สะดวกที่จะรวมเป็นไฟล์ดังกล่าวได้ สามารถใช้วิธีถ่ายภาพเอกสารแต่ละฉบับรวมไว้ในภาพเดียวกันแทนได้ ในกรณีที่นักศึกษาใช้แอพโน้ตใน iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเรียนรู้วิธีการสแกนเอกสารได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT210336

Admin

5 May 2020

มหาวิทยาลัยมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนช่วยเหลือหรือไม่

มหาวิทยาลัยไม่มีการจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา โดยให้คณะกรรมการพิจารณาทุน มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการให้ทุนแก่นักศึกษาจากวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุน ดังกล่าวเป็นที่สุด

Admin

22 Apr 2020

นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอรับทุนในทุกภาคการศึกษาหรือไม่

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุน ต้องยื่นเรื่องขอรับทุนในทุกภาคการศึกษา ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Admin

22 Apr 2020