ในกรณีนักศึกษาใหม่ รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563 (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ใช้สิทธิกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. จะต้องชำระค่าเล่าเรียน 8,000 บาทในภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) นั้น นักศึกษาจะสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 8,000 บาทดังกล่าวได้หรือไม่

ในภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) นักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียน 8,000 บาทเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนจำนวนดังกล่าวได้ สำหรับภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563) สามารถใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครจึงไม่จำเป็นต้องชำระ ส่วนภาคเรียนที่ 2 สามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนที่เป็นส่วนต่างได้

Admin

5 May 2020

ในกรณีที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ผิดพลาด สามารถกลับเข้าไปแก้ไขได้หรือไม่

แบบฟอร์มออนไลน์สามารถกรอกได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนเท่านั้น

Admin

5 May 2020

ในกรณีที่มีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องมากกว่า 1 ฉบับ จะต้องทำอย่างไร

นักศึกษาจะต้องรวมไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ PDF/Word อย่างไรก็ตามถ้านักศึกษาไม่สะดวกที่จะรวมเป็นไฟล์ดังกล่าวได้ สามารถใช้วิธีถ่ายภาพเอกสารแต่ละฉบับรวมไว้ในภาพเดียวกันแทนได้ ในกรณีที่นักศึกษาใช้แอพโน้ตใน iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเรียนรู้วิธีการสแกนเอกสารได้ที่ https://support.apple.com/th-th/HT210336

Admin

5 May 2020

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระได้หรือไม่

นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นนักศึกษาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าทำงานหรือวีซ่าติดตามผู้ปกครองเท่านั้น เนื่องจากนักศึกษาที่ต้องขอวีซ่านักเรียนนั้น จำเป็นต้องใช้หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนไปยื่นขอวีซ่า ดังนั้นจึงไม่สามารถขอผ่อนชำระได้

Admin

7 May 2020