3. ถ้าหากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต หรือ ไม่ได้ชำระเงิน จะต้องทำอย่างไร

บัณฑิตที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือเคยขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงิน สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 โดยขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://commencement.bu.ac.th/ และต้องชำระเงินภายใน 2 เมษายน 2563 เท่านั้น