20. ส่งแบบบฟอร์มการขอกู้ยืมกองทุนฯ ต่อปีการศึกษา2563 ได้ถึงวันไหน?

มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการส่งเอกสารช่วงปลายเดือนเมษายน ผ่านช่องทางดังนี้
1. Website แผนกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : http://loan.bu.ac.th
2. Facebook แผนกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ : https://www.facebook.com/scholarship.bu/
3. e-mail (bumail.net) ของนักศึกษา