19. ในสถานการณ์ช่วงนี้ ไม่สามารถออกไปทำจิตอาสาได้ตามที่สำนักงานกองทุนฯ กำหนด 36 ชม./ปี กลัวจะส่งเอกสารการขอกู้ยืมฯ ไม่ทันทำอย่างไรได้บ้าง?

การทำจิตอาสาอยู่ในคุณสมบัติของผู้กู้ยืมซึ่งกำหนดโดยสำงานกองทุนฯ มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถลดจำนวนชั่วโมงได้ หากนักศึกษายังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 36 ชม. มหาวิทยาลัยอนุโลม ให้ส่งเอกสารกู้ยืมได้ก่อนตามจำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่มี และเมื่อสถานการณ์ปกติค่อยนำชั่วโมง จิตอาสาที่ยังไม่ครบ มาส่งเพิ่มเติมอีกครั้ง

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยแนะนำให้ทำจิตอาสาโดยเรียนผ่านระบบ e-Learning ของสำนักงานกองทุนฯซึ่งได้ ชั่วโมงจิตอาสา หลักสูตรละ 3 ชม. ดูวิธีการเข้าเรียน https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1559722224