ในกรณีนักศึกษาใหม่ รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563 (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ใช้สิทธิกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. จะต้องชำระค่าเล่าเรียน 8,000 บาทในภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) นั้น นักศึกษาจะสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 8,000 บาทดังกล่าวได้หรือไม่

ในภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) นักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียน 8,000 บาทเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนจำนวนดังกล่าวได้ สำหรับภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563) สามารถใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครจึงไม่จำเป็นต้องชำระ ส่วนภาคเรียนที่ 2 สามารถยื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนที่เป็นส่วนต่างได้