ในกรณีที่เป็นบุตรข้าราชการหรือประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งมีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปี แต่มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อหักลบแล้วน้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี จะมีสิทธิกู้ยืม กยศ. ได้หรือไม่

ไม่ได้  เนื่องจากการคิดรายได้ครอบครัว จะดูจากรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายเท่านั้น ไม่นำรายการหักค่าใช้จ่ายมาคิดมาคำนวณด้วย