ใครสามารถเป็นผู้รับรองรายได้ ได้บ้าง

บุคคลที่มีสิทธิรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมกองทุนฯ  เช่น

  1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
  2. เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
  3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพ หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร