เมื่อไหร่ถึงได้รับการฉีดวัคซีน

กำหนดการเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรอบที่ 1 คือ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนรอบที่ 2 คือ กันยายน-ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ ศูนย์รับวัคซีน COVID-19  ธรรมศาสตร์  รังสิต ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการจัดคิวการรับวัคซีนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ