เมื่อเช็คแอพ “หมอพร้อม” แล้วพบข้อมูลดังภาพ ต้องทำอะไรหรือไม่

กรณีที่จองรับวัคซีนจากจุดบริการอื่นแล้ว  ไม่ต้องทำอะไรกับระบบหมอพร้อมแต่ขอให้นักศึกษามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่จุดลงทะเบียนรับวัคซีนของมหาวิทยาลัย