หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากที่อื่นมาแล้ว จะสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้หรือไม่

ไม่ได้ การมารับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะต้องเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกเท่านั้น