หากลงทะเบียนขอรับวัคซีนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือไม่

ไม่ต้อง มหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนกับศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต ให้อัตโนมัติ แต่ แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมมีไว้เพื่อเช็ควัน/เวลารับวัคซีน