สำหรับรายวิชาที่มีการเก็บค่าห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการชดเชยการใช้ห้องปฏิบัติการ การให้ยืมอุปกรณ์และสถานที่ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาเมื่อทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติ มีรายละเอียดอย่างไร

เนื่องจากในแต่ละคณะวิชามีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการในชดเชยการใช้ห้องปฏิบัติการ การให้ยืมอุปกรณ์และสถานที่ หรือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิชาหรือชื่อรายวิชาที่ต้องการได้รับการชดเชย พร้อมชื่อและนามสกุล รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่จะประสานงานให้ทางคณะวิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงติดต่อกลับไปตอบคำถามและให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแก่นักศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่อีเมล scovid19@bu.ac.th